www.shahtinsk.gov.kz ШАХТИНСК ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ
Мысалы: Қаржылар
Баннер Баннер Баннер Баннер Баннер

Облыс жаңалықтары

11 Желтоқсан 2006
Сќтбаев сыйлыѕын иемдендi
«Фитохимия» ѕылыми-?ндiрiстiк орталыѕы ћызметкерлерiнiѓ ћол жеткен табыстары кейiнгi кездерi тiптi арта тљскенiн жиi айтып жљрмiз. Орталыћтыѓ бiр топ ћызметкерi жуырда таѕы бiр ћуанышћа кенелдi.


11 Желтоқсан 2006
Т?ЛЕМДЕРДЕ IРКIЛIС БОЛМАЙДЫ
Келесi жылдыѓ 1 ћаѓтарынан бастап зейнеткерлер бџѕан дейiнгi алып келген зейнетаћыларын 8 % љстемемен алады. Сонан соѓ, жаѓа жылда зейнетаћы мен жќрдемаћылар дќлме-дќл уаћытта т?ленiп отырмаћ. Яѕни ќлеуметтiк маѓызды т?лемдерде iркiлiс болмайды.
Ћаѓтар айында зейнеткерлер екi мќрте — 2006 жылдыѓ желтоћсаны љшiн жќне жаѓа жылдыѓ ћаѓтары љшiн зейнетаћы алады.


11 Желтоқсан 2006
IСКЕРЛIК БАЙЛАНЫС ДЕГЕН ОСЫ
7 желтоћсан кљнi облыс ќкiмi Н.Ныѕматулин мен «SILICIUM KAZAKHSTAH» ЖШС бас директоры А.Сутягинский ?зара iскерлiк байланыс ж?нiндегi Меморандумѕа ћол ћойды.
Аталѕан фирма металлургиялыћ кремний ?ндiрiсiн шыѕару зауытын салу, сонымен бiрге «GOTA STANDART» жоѕары сапалы кварц концентратын жасаумен айналысатын фабрика тџрѕызу ж?нiндегi келiсiмге келiп отыр.


08 Желтоқсан 2006
МОНОПОЛИСТ «ОЋЖЕТПЕС»
1998 жылдан бермен ћарай Темiртаудыѓ аућымды б?лiгiне «Миттал Стил Темiртаудыѓ» ћарамаѕындаѕы «Оћжетпес» ЖШС коммуналдыћ ћызмет тљрлерiн (жылу жќне электр энергиясы, суыћ су, канализация ћызметiн) к?рсетiп келедi. Ќрине, одан ?зге балама
болмаѕандыћтан «Оћжетпестiѓ» аћ дегенi алѕыс, ћара дегенi ћарѕыс. Жекебатыр – монополист. Сондыћтан да оныѓ сапасыз ћызметi ж?нiнде тџрѕындар тарапынан туындайтын ?кпе-ренiштерге ешкiм ћџлаћ асып жатпайды. «Бас жарылса б?рiк iшiнде» дегендей етi ?лген темiртаулыћтар оныѓ к?птеген кемшiлiктерiне кешiрiммен ћарап љйренген.


07 Желтоқсан 2006
ЖАЃА ЖЫЛЅА ДАЙЫНДЫЋ БАСТАЛДЫ
Облыстыћ мќдени-сауыћ жќне халыћ шыѕармашылыѕыныѓ ѕылыми-ќдiстемелiк орталыѕы (директоры Х.Хайдарѕалиева) Жаѓа жылѕа дайындыћты желтоћсан айыныѓ алѕашћы кљнiнен-аћ бастап кеттi. Оѕан жџма, 1 желтоћсан кљнi академиялыћ музыкалы комедия
театрыныѓ ѕимаратында ?ткен «Ќлемдi айналѕан Жаѓа жыл» атты жаѓа жылдыћ ойын-сауыћ џйымдастырушылардыѓ облыстыћ форумы дќлел.


07 Желтоқсан 2006
Съезге делегаттар сайланды
«Отан» республикалыћ саяси партиясыныѓ Ћараѕанды облыстыћ филиалыныѓ саяси кеѓесiнiѓ отырысын осы филиалдыѓ т?раѕасы, облыс ќкiмi Н.Ныѕматулин жљргiзiп, онда џйымдыћ мќселе ћаралды.
Жиынды ашћан Нџрлан Ныѕматулин бiздiѓ елiмiзде болып жатћан ћоѕамдыћ-саяси љрдiстердiѓ маѓызына тоћталып, «Отан» партиясыныѓ IХ съезi жќне т?ртiншi облыстыћ партия конференциясынан кейiн атћарылѕан жџмыстар туралы хабарлама жасады.


07 Желтоқсан 2006
АЅАЙЫНДАР ОРЫН ТЕПТI
Облыс ќкiмiнiѓ орынбасары С.Ћанаев, Еѓбек жќне тџрѕындарды ќлеуметтiк ћорѕау
министрлiгi к?шi-ћон iстерi ж?нiндегi комитет т?раѕасы Ж.Ќбдиев, облыстыћ к?шi-ћон
басћармасы бастыѕы А.Шалабаев жќне т.б. ресми адамдардыѓ ћатысуымен
Оралмандарды уаћытша орналастыру орталыѕы ашылды.


23 Қараша 2006
ГАЗ АРЗАН БОЛА МА?
Жуырда мамандандырылѕан экономикалыћ сотында тџтынушылардыѓ ћџћыѕын ћорѕайтын «К?мек» ћоѕамыныѓ жќне Ћараѕанды ћалалыћ ардагерлер кеѓесiнiѓ «ЌлемГаз» ЖШС-ѕа талап арызы бойынша iс ћаралып, шешiм шыѕарылды.


23 Қараша 2006
Жљрекке жаћын ќндер
Таяуда Егiндiбџлаћтаѕы №43 орта мектепте Шќмшi ќндерi шырћалѕан тамаша кеш болды. Кеште ?нерпаз оћушылар да, тiптi келген ћонаћтар да сљйiктi сазгер ќндерiн шырћады.
Кешке жиналѕан ћауым Шќмшi ќндерiн кезектесе ќуелеткен Д.Жаппарова, М.Жолдыбаев, Џ.Мыѓжасарџлы, А.Ћанафина, П.Ќлiмбекова, А.Ѕабдуллина, А.Мыѓѕырбаева, С.Серiков сынды жас ?нерпаздарѕа, кеш меймандарына С.Ћабсаттарова, Б.Омарова сынды џстаздарѕа жќне осы кештiѓ басы-ћасында болѕан ?нер жанашыры мектеп директоры Мџхит Адамовћа алѕыс айтты.


23 Қараша 2006
«Ћазаћпын деп маћтанам...»
Матаћ ауылындаѕы №15 орта мектебiнде патриоттыћ таћырыпта к?птеген тќрбиелiк мќнi бар шаралар жљйелi тљрде ?тедi. Осы таћырыпта мќнерлеп оћу, сурет салу байћаулары, шыѕарма жазу бойынша жарыстар џйымдастырылады.
Таяуда «Ћазаћпын деп маћтанам» атты кеш ?ттi. Оны мектеп директоры Р.Отарбаева кiрiспе с?збен ашты. Кеште оћушылар ел тарихы туралы с?йлеп, ?леѓдерiн оћыды. Сахналыћ к?рiнiстер ћойылып, ќн-биден шашу шашылды.
– Бџл кешке оћушыларымыз тыѓѕылыћты дайындыћпен келiп, оны љлкен ынтамен ?ткiздi, - дейдi А.Аћынова осы мектептiѓ тќрбие iсiнiѓ меѓгерушiсi.


23 Қараша 2006
Жaѓa ћџбыр т?селуде
Су – тiршiлiк нќрi. Ѕалымдар жер бетiнде тџщы су ћорыныѓ азая тљскенi ж?нiнде таѕы да дабыл ћаѕа бастады. Иќ, атам ћазаћ ћателеспейдi. «Судыѓ да сџрауы бар» деген осы болса керек. Балћаштыћтар ћырыћ жылдан берi Тоћырауынныѓ тџщы суынпайдаланып келедi.


23 Қараша 2006
ДЕРБIСЌЛI БАТЫР ЋОРЫ АШЫЛДЫ
Келер 2007 жылы ћазаћ елiнiѓ ћалыптасуына сљбелi љлесiн ћосћан, Абылай ханныѓ сенiмдi серiгi Айдаболџлы Дерiбсалы батырдыѓ туѕанына 300 жыл толады.
Соѕан орай батыр џрпаћтары келiсiмдi кесене тџрѕызып, бабаларыныѓ асын бермекшi. Мџныѓ ?зi елдiѓ џжымдасуын жќне мол ћаражатты ћажет етедi. Осы маћсатта батырдыѓ кiшi отаны Шет ауданында арнайы ћор ашылды.


22 Қараша 2006
ИЕСIЗ ПЌТЕРЛЕР ЗАЃДАСТЫРЫЛУДА, АЛ ИПОТЕКАЛЫЋ НЕСИЕГЕ ЋЫЗЫЅУШЫЛАР АЗ
Басћа ћалалардаѕы секiлдi кезiнде Темiртауда да баспанаѕа ћатысты љлкен ћателiк жiберiлген болатын. Ћаѓырап, ћирап ћалѕан иесiз пќтерлердi алдымен коммуналдыћ меншiкке ?ткiзiп, заѓдастрып алмай жатып баспанасыз отбасыларѕа оѓды-солды љлестiрген ќкiмдiктiѓ бiлiксiз шенеунiктерi мен сауатсыз заѓгерлерiнiѓ кесiрiнен к?птеген отбасы к?шеде ћалѕан едi.


22 Қараша 2006
БАТЫР КЕСЕНЕСI БОЙ К?ТЕРIП, МЕШIТ АШЫЛДЫ
Соѓына «Бетеге кетер – бел ћалар, бектер кетер – ел ћалар» деген с?з ћалдырѕан, халћы ћадiрлеп Биата атандырѕан ќйгiлi батыр, Алаштыѓ абыройын аспандатћан Абылай ханныѓ ту џстар ћолбасшыларыныѓ бiрi болѕан Сеѓкiбай Оразѕџлџлыныѓ (1709-1786) туѕанына љш жљз жыл толуы ћарсаѓында џрпаћтары оныѓ мљрдесi жерленген мекенде – Шет ауданына ћарасты Талды ауылында аруаћћа дџѕа баѕыштап, ас бердi.


22 Қараша 2006
Сапа саласындаѕы жетiстiк
Елiмiздiѓ бќсекеге ћабiлеттi 50 елдiѓ ћатарына кiруi сапалы ?нiм шыѕаруымызѕа да тiкелей байланысты. Ќлемдiк нарыћтыѓ ортасынан ойып тџрып орын алу индустриялыћ-инновациялыћ даму стратегиясыныѓ негiзгi маћсат-мљддесi болса керек.


21 Қараша 2006
ТЏРЅЫНДАРДЫ ЋУАНЫШЋА Б?ЛЕДI
Таяуда Жараспай аулында кљрделi ж?ндеуден ?ткен Мќдениет љйiнiѓ ашылу салтанаты болды. Оѕан аудан ќкiмi Д.Ћџсайынов, аудандыћ мќслихаттыѓ хатшысы Т.Раћымбеков, аудан ќкiмiнiѓ орынбасары З.Даутова, «Жараспай» ЖШС директоры, облыстыћ Мќслихаттыѓ депутаты С.Ћоѓырбаев, басћа да ресми адамдар мен мектеп џстаздары, оћушылар, ауыл тџрѕындары ћатысты.


21 Қараша 2006
Темiртаулыћтар тiл сындыра бастады
Өткен сќрсенбi кљнi Темiртауда мемлекеттiк тiлдi жеделдетiп оћытатын бiр айлыћ курс ашылды. Оны Астана ћаласынан келген «Руханият» атты тiлдердi дамыту мемлекеттiк орталыѕыныѓ маман џстаздары жљргiзуде.


21 Қараша 2006
ЖАЃА МАРШРУТ
Федоровкадан Майћџдыћ тџрсын ћаланыѓ ?зiмен ћатынау ћиын. Мџндаѕы жалѕыз ћатынайтын к?лiк тљрi автобус ћана. Оныѓ ?зi кешкiлiк тоћтап ћалады. Ол – №1 автобус.


21 Қараша 2006
ДЕПУТАТТАРМЕН КЕЗДЕСТI
Сенбi, 18 ћараша кљнi Ћараѕанды ћалалыћ мќслихатында Ћазаћстан Республикасы Парламентiне бiздiѓ облыстан сайланѕан бiр топ депутаттармен кездесу болып ?ттi. Атап айтћанда, Мќжiлiс депутаттары Ш.Оразалинов, М.Тiнiкеев жќне Сенат депутаты Ю.Кубайчукпен ћалалыћ мќслихаттыѓ депутаттары, саяси партиялар мен љкiметтiк емес џйымдардыѓ ?кiлдерi, ћала тџрѕындары кездестi. Онда бљгiнгi кљнi ћараѕандылыћтарды толѕандырып отырѕан мќселелер кеѓiнен ќѓгiме болды. Жиынды Ћараѕанды ћалалыћ мќслихатыныѓ депутаты Ћ.Бексџлтанов ашып, жљргiзiп отырды. Жиналысћа «Отан» республикалыћ саяси партиясы Ћараѕанды облыстыћ филиалы т?раѕасыныѓ бiрiншi орынбасары Б.Жџмабеков ћатысты.


20 Қараша 2006
«Ћыс-2006» жаттыѕуы ?ттi
ЋР Т?тенше жаѕдайлар ж?нiндегi министрлiгi жыл сайынѕы ?тетiн жоспар бойыншабиыл да 2006 жылдыѓ ћысына дайындыћћа арналѕан жаттыѕу ?ткiздi. Биылѕы республикалыћ командалыћ-штабтыћ жаттыѕу «Ћыс кезеѓiндегi болуы мљмкiн т?тенше жаѕдайлардыѓ зардабын жою кезiнде ћџтћару жќне басћа да кезек кљттiрмейтiн жџмыстарѕа дайындыћ жќне оларды жљргiзу» деген таћырыпта ?ттi.


20 Қараша 2006
ОЛАРДЫЃ ?З ТАРИХИ ОРЫНЫ БАР
Кейiнгi уаћытта гендерлiк саясат мќселесi барлыћ деѓгейде тџраћты тљрде к?терiлiпкеледi. К?п жаѕдайда ќйелдердiѓ жетекшi орынын аныћтап беруде жќне алып берудеарнайы шешiмдер ћабылдауѕа ћол жеткiзiлдi.


19 Қараша 2006
К�ксудаѕы к�терiѓкi к�ѓiл-кљй
К�ксу ауылында тџратын халыћтыѓ негiзгi б�лiгiн орыс џлты ћџрайды. Ћазаћстанды �зiмiздiѓ туѕан Отанымыз деп тљсiнетiн олар ел еѓсесiн тiктеуге барынша љлес ћосып келедi. Бџл ж�нiнде бiзге ауыл ќкiмi Галина Павловна Журавицкая былайша ќѓгiмелеп бердi:
– Округ аумаѕында 28 шаруа ћожалыѕы, «Астра-Агро» ЖШС бар. Бџларда 128 адам тџраћты еѓбек етедi. Баћшаны егiп, сурару, тљптеу, кљзде �нiмiн жинауѕа бљкiл ауыл адамдары жџмылдырылады. Ђйткенi картоп, к�к�нiс �сiру к�п еѓбектi талап етедi. Сондыћтан ауыл тџрѕындары наућан кезiнде «Бiр жаѕадан бас, бiр жеѓнен ћол шыѕарып» еѓбек етуге даѕдыланѕан.
Бiздегi Игорь Жабяк басћаратын «Шанс» шаруа ћожалыѕы ауданымыздыѓ ѕана емес, облысымыздыѓ маћтанышы десем, артыћ айтћандыћ болмас. Ол осыдан он жетi жыл бџрын Ћараѕанды политехникалыћ институтын бiтiрдi. Мамандыѕы бойынша инженер-механик.


18 Қараша 2006
Министр ?ткiзген мќслихат Тќуелсiздiктiѓ 15 жылдыѕына арналды
«Тќуелсiздiктiѓ 15 жылдыѕы алдаѕы ћадамдарымызды белгiлеп, болашаћтаѕы мiндеттерiмiздi айћындау љшiн бiздердi ?ткен кезеѓдердi ой елегiнен ?ткiзуге мiндеттейдi» – Президент Нџрсџлтан Назарбаев айтћан бџл с?з Мќдениет жќне аћпарат министрi Е.Ертiсбаевтыѓ республикалыћ жќне облыстыћ деѓгейдегi бџћаралыћ аћпарат ћџралдары жетекшiлерiмен 15 ћазан кљнi кездесуiнiѓ негiзгi арћауына айналды.


14 Қараша 2006
МЕРЕКЕНI ТОЙЛАДЫ
Бiздiѓ облыстыѓ џлттыћ ћауiпсiздiк комитетiнiѓ тарихы сонау 1936 жылы сол кездегi КСРО iшкi iстер халыћ комиссары ћол ћойѕан бџйрыѕынан бастау алады. Осыѕан орай ЏЋК-нiѓ департаментiнде мерекелiк шаралар болып ?ттi.


14 Қараша 2006
Жас?спiрiмдер баспаналы болды
Балалар љйiнде тќрбиеленушi жас?спiрiмдердiѓ орта мектептi бiтiргеннен кейiнгi таѕдыры бiздiѓ ћоѕамдаѕы кљрмеуi к?п кљрделi мќселенiѓ бiрi екенi даусыз. Мџндай балалардыѓ к?бiсi кќсiптiк-техникалыћ мектептерге тљседi. Ондай мектептерде жатаћхана жоћ.


14 Қараша 2006
Елге сыйлы азамат ћџрметiне
Ћазаћтыѓ елiм, жерiм деген азаматтары болады. Олар ?здерiнiѓ туып-?скен ауылына ћолтаѓбасын ћалдырып, сќулеттенуiне, к?ркеюiне айтарлыћтай љлес ћосады, ћолтаѓбасын ћалдырады. Аћадыр ?ѓiрiнде халыћћа осындай iзгiлiктi iсiмен ћадiрлi болѕан жандардыѓ бiрi – Зќкiр К?кжалов.


14 Қараша 2006
Аѓыз алѕа шыћты
Ћарћаралыныѓ «Салтанат» ансамблiнiѓ атаћ-даѓћы облыс, республикаѕа жаћсы мќлiм. Сол атаћты ?нер џжымында жаттыћћан №2 орыс орта мектебiнiѓ балѕын ?нерпаздары кейiннен ?з алдына «Аѓыз» атты бишiлер ансамблiн ћџрѕан болатын.


14 Қараша 2006
Аюѕа таяћпен ѕана емес, тамаћпен де намаз љйрететiн кез келдi
Мемлекет басшысы Нџрсџлтан Назарбаев Ћазаћстан халыћтары Ассамблеясыныѓ ХII сессиясында мемлекеттiк тiлдi дамыту ж?нiнде салмаћты да сындарлы пiкiрлер айтты. «Мемлекеттiк тiл – бџл Отан бастау алатын ту, елтаѓба, ќнџран секiлдi дќл сондай нышан. Жќне ол елдiѓ барша азаматтарын бiрiктiруi тиiс»,– деп ана тiлiмiздiѓ айрыћша маѓызын атап ?ткен Елбасы оны ћолданысћа енгiзу мен љйренуде немћџрайлылыћ пен с?зуарлыћтыѓ етек алѕанын сынады.


14 Қараша 2006
Ћаржы полициясында – жаѓа басшы
Ћараѕанды облысы бойынша экономикалыћ ћылмыс жќне сыбайлас жемћорлыћћа ћарсы кљрес департаментiнiѓ (Ћаржы полициясы) жаѓа басшысы таѕайындалу рќсiмi болды. Оѕан облыстыћ ЏЋКД бастыѕы Ш.Отарбаев, облыстыћ сот т?раѕасыныѓ бiрiншi орынбасары М.Шегенов, облыстыћ кедендiк баћылау департаментiнiѓ бастыѕы Б.Шыѓѕысов, облыстыћ соттар ќкiмшiсiнiѓ орынбасары А.Оразхан, т.б. ћатысты.


14 Қараша 2006
Халыћпен жџмыс кљшейтiлдi
Елбасыныѓ биылѕы Жолдауындаѕы «Ћазаћстанныѓ ќлемдегi бќсекеге барынша ћабiлеттi 50 елдiѓ ћатарына кiру стратегиясы» к?пшiлiк тарапынан ћолдауѕа ие болѕаны мќлiм. Бџѕан «Отан» республикалыћ саяси партиясыныѓ облыстаѕы филиалдарыныѓ атћарып жатћан iс-шаралары, наћты дќлел бола алады.


10 Қараша 2006
«Газель» орнына – ћытай автобустары
Жезћазѕан ћаласыныѓ к˜шелерiнде жљрiп жљрген «Газельдер» орнына
бояулары айшыћты ћытай автобустары келе бастады. Ћазiргi таѓда «Барс-Трансавто», «С.Юлай» жќне «Биас-ко LТД» сияћты жолаушылар тасымалдаумен айналысатын љш серiктестiк Ћытай елiнiѓ ˜ндiрiсiнен шыћћан «Шаолинь» маркалы 19 автобус ќкелiп, бџрын ћолайсыздыћ туѕызып келген т˜рт маршруттаѕы «Газельдердi» айырбастады.


10 Қараша 2006
«Алтын кљз» кешi
Бџѕан дейiн таза орыс мектебi болып келген ћаладаѕы №10 орта мектепте биыл даярлыћ тобынан бастап, 5 сыныпћа дейiн ћазаћ сыныптары ашылды. Бџл сол маѓайда баласын ћазаћша оћытћысы келетiн жергiлiктi тџрѕындар љшiн тиiмдi болды.


09 Қараша 2006
Несие алу к˜бейiп келедi
Кейiнгi жылдары Ћарћаралы ауданында шаѕын жќне орта бизнестi дамыту дџрыс жолѕа ћойылѕан. Бџл салада «ЋазАгроМаркетинг» АЋ-ныѓ аћпараттыћ кеѓес беру орталыѕы да пайдалы жџмыс атћаруда.


09 Қараша 2006
Техника ж˜ндеудiѓ шеберлерi
«Балћаштљстiметалл» ӨБ-нiѓ мамандандырылѕан ж˜ндеу механикалыћ басћармасыныѓ жiгiттерi бiрлестiктiѓ бљкiл ћџрал-жабдыћтарын, техникаларын кљрделiжќне аѕымдаѕы ж˜ндеуден ˜ткiзiп отырады.


09 Қараша 2006
Ћажылар ћауымдастыѕыныѓ акциясы Љстiмiздегi жылдыѓ ћазан айыныѓ 20 жџлдызында ћасиеттi Рамазан айында мерекеленетiн «Ћадыр тљнi» ћарсаѓында Ћазаћстан ћажылары ћауымдастыѕыныѓ Ћараѕанды облыстыћ б˜лiмшесiнiѓ т˜раѕасы Кќркен ћажы Омарбеков ћайырымдылыћ акциясын ˜ткiздi.
Ћайырымдылыћ акциясыныѓ к˜мегi азыћ-тљлiк тљрiнде 11 жетiм-жесiрге жќне мљгедек
адамдардыѓ ˜з ћолдарына тапсырылды.


20 Қазан 2006
Жезћазѕанда жаѓа мектеп ашылды
Жезћљазѕанда жаѓа бiлiм џясыныѓ бой к?термегенiне табаны кљректей 23 жылдыѓ жљзi болыпты. Жаћында осы олћылыћтыѓ орны толтырылып, ?скелеѓ заман талабына сай салынѕан сќндi де сќулеттi аралас орта мектеп жас жеткiншектерге есiгiн айћара ашты.
Бiрден айту керек, 704 оћушыѕа арналѕан љш ћабатты жаѓа мектеп елiмiздiѓ 12 жылдыћ бiлiм беру талаптарына толыћ жауап берерлiктей болып жабдыћталѕан.


01 Қаңтар 2006
ОБЛЫСТЫЋ МЌСЛИХАТТА
2007 жылѕы облыстыћ бюджеттiѓ жобасын ћарау ж?нiндегi уаћытша жџмыс тобыныѓ кезектi мќжiлiсi болып ?ттi. Оны тексеру комиссиясыныѓ т?райымы депутат А.Ђсерова ашып, жљргiзiп отырды.


21 Маусым 2018
ТОМОГРАФТА ЋАРАЛУ БАЅАСЫ АРЗАНДАМАЋ
Ћаламыздыѓ диагностикалыћ орталыѕына ядролыћ томографтыѓ келгенi белгiлi. Ћараѕандылыћтардыѓ ћуанышына айналѕан осынау ћондырѕыныѓ ?те ћымбат екендiгiн айтпасћа болмайды. Соѕан орай оѕан ћаралудыѓ баѕасы да к?пшiлiк ћалтасына салмаћ тљсiрiп отыр. Атап айтћанда бљгiнде ол 10400 теѓгенi ћџрайды.


Парақтар: 270271272273274275276

Аймақтың барлық жаңалықтары karaganda-region.kzсайтында

Жаңалықтар лентасы

Ауа-райы

Шахтинскта ашық 15°C , ылғал 53%, қысым 713, жел 3 м/с

Валюта бағамдары

USD 341.08
Euro 394.46
Рубль 5.37

Дауыс беру

VI шақырылым депутаттарының қызметімен Сіз қанағаттанасыз ба?
Күнтізбе Жаңалықтар таратулар Мұрағат қарау
Система Orphus
© 2007-2018 Шахтинск қаласы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы Сайт материалдарын пайдаланғанда ақпарат алған көзге сілтеме жасау міндетті
Яндекс.Метрика
© 2018 Әзірлеуші және қолдаушы: «Creatida» интернет-компаниясы
Басты парақ
Кері
Қаз Рус Eng Жоғары